HOÀNG TRUNG QUÂN

Hoàng Trung Quân

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Xưởng bê tông Thạnh Phước với tổng mức đầu tư là 151,788 tỷ đồng. Xưởng bê tông Thạnh Phước...